МОНГОЛ УЛСЫН ТӨЛӨӨ ЗҮТГЭЕ! : БХИС-д оюутан элсүүлэх журам
BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

БХИС-д оюутан элсүүлэх журам

Монгол Улсын Батлан хамгаалахын их сургууль (БХИС) нь 2009-2010 оны хичээлийн жилд оюутан, сурагч элсүүлэхэд БСШУЯ-наас (2005/422) баталсан “Оюутан элсүүлэх үлгэрчилсэн журам“ болон энэхүү журмыг баримтлана.
а.Энгийн оюутан элсүүлэх
Иргэний мэргэжлүүдээр бакалаврын боловсрол олгох БХИС-ийн Удирдлага технологийн сургууль (УТС)-д бүрэн дунд боловсролтой, 23 хүртэлх насны залуусыг элсүүлнэ. БХИС-ийн УТС-д суралцагсад нь иргэний боловсрол, мэргэжилээр 4 жил суралцан бакалаврын зэрэг эзэмшин төгсөх болно. Энэ нь цэргийн сургууль, боловсрол, мэргэжил биш гэж ойлговол зохино.
 УТС-д суралцагчид сургалтын бүх хугацаанд төлбөртэй суралцан иргэний мэргэжлээр бакалаврын боловсролын сургалтын төлөвлөгөөг хангана.
 УТС-д 3.5 жил суралцсан (зөвхөн эрэгтэй) оюутнуудаас БХЯ-наас тогтоосон хяналтын тоог баримтлан офицер болох хүсэл, сонирхол, итгэл үнэмшилтэй залуучуудаас сурлага, сахилга, хүмүүжил төлөвшил, ёс суртахууны шаардлага хангасан, бие бялдрын бэлтгэлжилтийн байдлаар нь сонгон шалгаруулж, Цэргийн команд инженерийн сургууль (ЦКИС)-д элсүүлэн 1.5 жил сургана. Ингээд нийт 5 жил суралцаад иргэний болон цэргийн бакалаврын хос зэргийн боловсрол бүхий төрлийн цэргийн офицер болж төгсөнө.
 ЦКИС-ийн сонсогчид нь цэргийн жинхэнэ албыг сонсогчоор хааж, цэргийн байранд байрлан цалин, хоол хүнс, цэргийн дүрэмт хувцсаар хангагдана. ЦКИС-ийн сонсогчдын сургалтын төлбөрийг төр харицах бөгөөд төгсөгчид ажлын байраар бүрэн хангагдана.(ЦКИС-иас ямар нэгэн шалтгаанаар хасагдсан сонсогчийн асуудлыг тусгай журмаар зохицуулна).
БХИС-ийн ЦКИС-д шилжин суралцаагүй оюутнууд цаашид УТС-д үргэлжлүүлэн төлбөртэй суралцан энгийн мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй төгсөнө.
б. Цэргийн албан хаагчдыг /ахлагчийг/ элсүүлэх
БХИС-ийн УТС-д иргэний мэргэжлээр Зэвсэгт хүчинд 2-оос доошгүй жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа 23 хүртэлх насны эрэгтэй, эмэгтэй цэргийн албан хаагчийг анги, байгууллагын тодорхойлолт, ЗХЖШ-ын санал, дүгнэлтийг үндэслэн энэхүү журмын дагуу элсүүлж болно.
Ахлагчийн сургууль /АС/ болон Цэргийн хөгжмийн сургууль /ЦХС/-ийг төгсөж БХИС-ийн УТС-д суралцах урилга авсан ахлагч нар анги, байгууллагад 1-ээс доошгүй жил үр бүтээлтэй ажилласан бол анги, байгууллагын тодорхойлолт, ЗХЖШ-ын санал, дүгнэлтийг үндэслэн сонгосон мэргэжлийн дагуу ЕШ болон бие бялдрын бэлтгэлжилтийн түвшингийн нэмэлт шалгалт өгч элсэх эрхтэй.
Гурав. Цэргийн хөгжмийн сургуульд элсүүлэх
13.БХИС-ийн Цэргийн хөгжмийн сургууль /ЦХС/-ийн хөгжмийн удирдаачийн ангид бүрэн дунд боловсролтой, хөгжимчний мэргэжилтэй, 23 хүртэлх насны ахлагч, энгийн хүмүүсийг, үлээвэр хөгжимчний ангид суурь боловсрол бүхий хөгжмийн авьяастай 17 хүртэлх насны хөвгүүдийг тус тус элсүүлэн суралцуулна.Үлээвэр хөгжимчний ангид суралцагчид нь цэргийн анхан шатны бэлтгэлд хамрагдан цэргийн тангараг өргөж, цэргийн байранд байрлан хоол хүнс, цэргийн дүрэмт хувцсаар хангагдана.
14. Удирдаачийн ангид элсэгчид 4 жил суралцан бакалаврын зэрэгтэй, цэргийн хөгжмийн удирдаач мэргэжилтэй офицер, хөгжимчний ангид элсэгчид 4 жил суралцан үлээвэр хөгжимчин мэргэжилтэй ахлагч болж төгсөнө.

Дөрөв. Ахлагчийн сургуульд элсүүлэх
15. Ахлагчийн сургууль /АС/-ийн цэргийн бага мэргэжилтэн бэлтгэх мэргэжлүүдээр бүрэн дунд боловсролтой, 21 хүртэлх насны залуучуудыг элсүүлэн 8.5 сар суралцуулж төрлийн цэргийн ахлагчийн мэргэжил эзэмшүүлэн төгсгөнө.
16. ЦХС, АС-ийн сургалт төлбөргүй байх бөгөөд төгсөгчид ажлын байраар бүрэн хангагдана.
Тав. Элсэгчдэд тавих шаардлага, шалгуур, элсүүлэх мэргэжил, нэмэлт шалгалт
БХИС-д элсэхийг хүсэгч бүрэн дундаас доошгүй боловсрол эзэмшсэн байна.
БХИС-ийн аль сургуульд ямар мэргэжлийн чиглэлээр элсэхэд ямар хичээлээр ЕШ өгөх болон бие бялдрын бэлтгэлжилт, авъяас чадварын сорил нэмэлт шалгалтыг энэхүү журмын “Долоо”- д заасан болно.
Ерөнхий шалгалт өгөх хичээл 1-ийн онооны заагдсан хувиас дээш хувийг авбал БХИС-д элсэх болзлыг хангасан гэж үзэх бөгөөд шалгалтанд авсан нийт оноог дараах байдлаар тодорхойлно. Үүнд:
Ерөнхий шалгалтын хичээлүүдийн оноог /хичээл 1/ 100% + /хичээл 2/ 50% гэсэн харьцаагаар нэмж тооцно. Тухайлбал, Та хичээл 1-ээр  600 оноо, хичээл 2-оор 400 оноо авсан гэж үзвэл нийт оноо нь 600 /100% / + 400:2 /50% /=800 болно. Та босго бүхий хичээл 1-ээр 600 оноо буюу 50 хувиас дээш оноо авсан учраас БХИС-д элсэх эхний болзлыг хангалаа гэж үзнэ.
/60 хувийн босгыг дээрх аргачлалаар тооцно/.
Зургаа. Элсэхийг хүсэгчдийн өргөдлийг хүлээн авах
БХИС-д элсэхийг хүсэгчдийн өргөдлийг (30-д заасан холбогдох материалын хамт) 2009 оны VI/25-30-ны өдрүүдэд БХИС дээр энэхүү журмын 21, 22-д заасан  хаягаар хүлээж авна.
Улаанбаатараас элсэхийг хүсэгчид өргөдлөө өөрийн биеэр авчирч өгөх шаардлагатай бөгөөд элсэлтийн комиссын хаяг, өргөдөл хүлээж авах цагийг VI/20-нд БХИС-ийн төв байранд зарлана. Улаанбаатар хотоос элсэгчид нь БХИС-ийн элсэлтийн комисст өөрийн биеэр ирж хуваарь сонголт хийнэ.
Аймаг, орон нутгаас элсэхийг хүсэгчид Монголын Их Дээд Сургуулиудын Консорциумоос томилогдсон комиссын шалгаруулалтад өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж хуваарь сонголт хийнэ.  
Бүртгүүлэхдээ дараах нөхцлүүдийг хангаж холбогдох материалыг бүрдүүлсэн байна. Үүнд:
1/  УТС-д оюутан элсүүлэхдээ цэргийн II зэргийн /18 нас хүрсэн эрэгтэй/ бэлтгэл үүрэгтнүүдийг түлхүү авна. Эмэгтэй хүмүүсийг зөвхөн Төрийн захиргааны удирдлага, Санхүүгийн болон бизнес удирдлага, нягтлан бодох бүртгэл, радио холбоо, цахилгаан холбооны мэргэжлийн ангиудад элсүүлнэ. Гэхдээ эдгээр ангиудад хүйсний харьцаа 4:1 /эр:эм/ байхаар тооцон элсэлтийг зохион байгуулна.
2/ УТС-д элсэгч цэргийн II зэргийн бэлтгэл үүрэгтэн нэг бүртэй     хичээлийн жилийн эхэнд элсэгч-БХИС-захиалагч байгууллага нь гурвалсан гэрээг байгуулна.БХИС-ийн ЦКИС-д үргэлжлүүлэн суралцаж офицерын мэргэжил эзэмших нөхцөл журмыг тодорхойлсон  гурвалсан гэрээг хүлээн зөвшөөрөх нь УТС-д элсэн суралцах нэг үндсэн нөхцөл болно.    
3/  Элсэхийг хүссэн иргэн БХИС-д хэд хэдэн мэргэжлийн бүлгээр элсэхээр өргөдөл өгч болно. Хэрэв энэ бүлгүүд нь өөр өөр сургуульд (өөрөөр хэлбэл: УТС, АС, ЦХС) харъяалагдаж буй бол тус тусад нь өргөдөл ирүүлэх шаардлагатай.
Долоо. БХИС- д элсүүлэх мэргэжил, онооны дарааллаар эзэлсэн байр /хүлээн авах   өргөдлийн тоо/, өгөх ЕШ, нийт оноонд эзлэх харьцаа, нэмэлт шалгалт

¹
Мэргэжил
Босгооноохичээлнхувьд/ / 1–
Ерөнхийшалгалтөгөххичээлүүд
Нэмэлт
шалгалт
Хичээл 1 /100%/
Хичээл 2   /50%/
1
Төрийн захиргааныудирдлага
60%
Нийгмийнтухаймэдлэг
математик
Биебялдар
2
Эрх зүй
60%
Нийгмийнтухаймэдлэг
математик
Биебялдар
3
Нийгмийн ажилтан
60%
Нийгмийнтухаймэдлэг
математик
Биебялдар
4
Цахилгаан холбоо
50%
Физик
математик
Биебялдар
5
Радио холбоо
50%
Физик
математик
Биебялдар
6
Радиоэлектроник
50%
Физик
математик
Биебялдар
7
Авто, гинжитмашины ашиглалт
50%
математик
Физик
Биебялдар
8
Авто машиныашиглалт
50%
математик
Физик
Биебялдар
9
Барилга, замгүүрийнмашиныашиглалт
50%
математик
Физик
Биебялдар
10
Усныхайгуул,цэвэрлэгээнийинженер
50%
математик
Физик
Биебялдар
11
Уул уурхайн инженер
50%
математик
Физик
Биебялдар
12
Байр зүйн инженер
50%
математик
Физик
Биебялдар
13
Инженер, математик
50%
математик
Физик
Биебялдар
14
Нягтлан бодохбүртгэл
60%
математик
Нийгмийнтухаймэдлэг
Биебялдар
15
Санхүүгийнудирдлага
60%
математик
Нийгмийнтухаймэдлэг
Биебялдар
16
Экологич-химич
50%
Хими
математик
Биебялдар
17
Хими технологи
50%
Хими
математик
Биебялдар
18
Цэргийн багамэргэжилтэн
-----
математик
Нийгмийнтухаймэдлэг
Биебялдар
19
Yлээвэр хөгжмийнудирдаач
50%
Авьяас, урчадвар
Нийгмийнтухаймэдлэг
Биебялдар
20
Үлээвэр хөгжимчин
50%
Авьяас, урчадвар
Нийгмийнтухаймэдлэг
Биебялдар

Найм. Оюутан элсүүлэх шалгаруулалт:
БХИС-д нийслэл болон аймгуудаас элсүүлэх оюутны тоог (хяналтын тоо) БХЯ тогтооно.
Шалгуулагчдыг нийслэл, аймаг тус бүрээр дээр заасан мэргэжлийн бүлэг болгон шалгалтын нийт оноогоор (энэхүү журмын 19-д заасан аргачлалаар тодорхойлсон) жагсааж, онооны дарааллаар хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ.
Шалгалтын оноо тэнцсэн тохиолдолд боловсролын үнэмлэхэд бичигдсэн хичээлүүдийн дүнгийн дунджийг харьцуулах, 34-д заасан бие бялдрын бэлтгэлжилтийн түвшин тогтоох  нэмэлт шалгалтын үнэлгээ зэргийг харгалзан шийдвэрлэнэ.
Тухайн аймгаас оюутан элсүүлэх хуваарь дээр зөвхөн уг аймагт оршин суугаа иргэн өрсөлдөх эрхтэй ба шалгалтын нэг бүлгээс нөгөөд шилжүүлэн элсүүлэхгүй.
Шалгаруулалтыг 7-р сарын 20-ны дотор явуулж, тэнцсэн хүмүүсийн нэрсийн жагсаалтыг БХИС-ийн Вэб сайтад (www.dum.mn) тавьж, өдөр тутмын мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлнэ.
БХИС-д элсэхийг хүсэгчдэд бие бялдрын бэлтгэлжилтийн талаар дараах шаардлага тавигдана. Үүнд:
Эмэгтэйчүүдийн биеийн өндөр 165 см,
эрэгтэйчүүдийн биеийн өндөр 170 см, жин 65 кг-аас дээш байна.
Элсэгчид бүртгүүлэхдээ дараах материалуудыг бүрдүүлж ирнэ.
БХИС- д  ямар мэргэжлээр элсэхийг хүссэн тухай дэлгэрэнгүй өргөдөл (эссе)
Иргэний үнэмлэх (ахлагчийн үнэмлэх)
Боловсрол эзэмшсэнийг гэрчлэх баримт бичиг
Сурагчийн хувийн хэрэг
БХЯ, ЗХЖШ-ын зөвшөөрөл (УТС-ийн бакалаврын ангид элсэх  ахлагч нар)
3х4 хэмжээний гэрэл зураг 4 хувь
Сургууль, байгууллагын тодорхойлолт
Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт ( ахлагч нараас бусад)
ЭМД-ын дэвтэр
Бүртгэлийн хураамж  5000 төгрөг
Сургалтын төлбөр төлсөн баримт
    (Зээл авах, төрөөс хариуцах бол холбогдох бичиг баримтууд; Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу төлөгдөх бол эцэг эхийн аль нэгний албан газартай хийсэн гэрээ) Эдгээр материалыг битүүмжлэл сайтай хавтсанд хийсэн байна.

Шалгалтын дүнгээр элсэх болзол хангаж, зохих хяналтын тоонд багтсан элсэгчдэд БСШУЯ-ны томилолт олгоно.
Элсэгчид 2009 оны 8-р сарын 25-30-нд БХИС дээр өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. Дурьдсан хугацаанд бүртгүүлээгүй хүнийг сургууль орхисонд тооцож хасна.
Элсэлтийн шалгалтад орох материалыг хуурамчаар бүрдүүлсэнтэй холбогдон үүсэх хариуцлагыг шалгуулагч өөрөө хариуцна.
Ес. Нэмэлт шалгалт
БХИС-д элсэгчдээс авьяас ур чадвар, бие бялдрын бэлтгэлжилтийн түвшингийн нэмэлт шалгалт авна. Нэмэлт шалгалт авах ажлыг орон нутагт аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын цэргийн штаб болон соёлын байгууллагын ажилтнуудыг оролцуулж МИДСК-ийн комисс, Улаанбаатар хотод 7 дугаар сарын эхээр жич зарлан БХИС ийн элсэлтийн комисс сургууль дээр тус тус зохион байгуулна.       
Бие бялдрын бэлтгэлжилтийн түвшингийн нэмэлт шалгалтыг хурд, хүч, авхаалж самбаа, тэсвэр хатуужлын дасгалуудаар авна. Жич:
Элсэгчид шалгалт өгөхдөө биеийн тамирын хувцас, спортын гуталтай байна.
Олон улс, улсын аварга шалгаруулах тэмцээний алт, мөнгө, хүрэл медальт, цэрэгжлийн спортын алт, мөнгө, хүрэл медальт болон спортын мастер цолтой элсэгчдийг зөвхөн бие бялдрын бэлтгэлжилтийн түвшингийн  нэмэлт шалгалтаас чөлөөлнө.
ЦХС-д элсэгчдээс авъяас, мэргэжлийн ур чадварын нэмэлт шалгалт авна.

Элсэгчдийн бие бялдрын бэлтгэлжилтийн түвшингийн нэмэлтшалгалтынүнэлгээний үзүүлэлт:

¹
Дасгалынтөрөл
Эрэгтэй элсэгчид / оноо/
Эмэгтэй элсэгчид /оноо/
23-25
20-22
17-19
14-16
23-25
20-22
17-19
14-16
1
Гэдэснийтаталт
/2 мин-д хийхтоо/
50-55
45-49
40-44
35-39
40-45
35-39
30-34
25-29
2
Гар дээрсуниалт
/2 мин-д хийхтоо/
56-60
46-55
36-45
25-35
46-50
36-45
26-35
15-25
3
100 м-ийнгүйлтсек/ /
13.30
14.00
15.00
15.30
16.30
17.00
17.30
18.00
4
1000 м-ийнгүйлтмин/ /
3.40
4.00
4.20
4.40
4.00
4.10
4.40
5.00Арав.  Хөнгөлөлттэй нөхцлөөр элсүүлэх
2009 оны улсын олимпиадад 1-3-р байр эзэлсэн, олон улсын олимпиадад шагналт байранд шалгарсан сурагч тухайн чиглэлээр элсэхийг хүсвэл шууд элсүүлнэ.
Улсын олимпиадад байгалийн ухааны чиглэлээр аймаг, хотоос шалгарч оролцсон (аймаг, нийслэлийн аварга) сурагч тухайн мэргэжлээр элсэхийг хүсвэл энэ журмын 19, 23, 29-д зааснаар “элсэх болзол хангасан” нөхцөлд онооны дараалал харгалзахгүй элсүүлнэ.
Элсэлтийн шалгалтад тэнцэж, хяналтын тоонд багтсан хүмүүс эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдана.
АС болон ЦХС-ийн үлээвэр хөгжимчний ангид элсэгчид 8 дугаар сарын 1-нээс  цэргийн анхан шатны бэлтгэлд хамрагдах тул 7 дугаар сарын 25–29-ний хооронд БХИС дээр бүртгүүлнэ.
УТС-ийн хяналтын тоонд багтан эрүүл мэндийн үзлэгт тэнцэж, сургалтын төлбөрөө төлсөн элсэгчдэд БСШУЯ-ны томилолт олгоно. Элсэгчидтэй суралцах 3 талт гэрээ байгуулан БХИС-ийн захирлын тушаалаар баталгаажуулж албажуулна.

Харилцах хаяг, утас:
БХИС-ийн сургалт эрхэлсэн дэд захирал : 480172, факс: 976-11-480172
Сургалтын  бодлого зохицуулалтын алба :  453164
Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 16
www.dum.mn

start=149 , cViewSize=50 , cPageCount=4

Сэтгэгдэл: 199-с 150-199 харуулж байна

null
tvbshinbayr (зочин)

Bi 21nastai ahlah chin surguil oroh gsin ma bvrtgel in 4sard bolhuu

Enkhmaa (зочин)

Huuli sahiulah ih surguulid oroh gesn ymaa surgalt ni hezee ywagdah ve meddeg hvn bnuu

Mongii (зочин)

Bi ooo 21te barilgin injerneeer surguullaa togsood ahlagchin surguulid surah bolomj baiga bolwuuu

Ninj (зочин)

Batlan hamgaalhad emegtei hvn awj bgaa ni heweeree bizdee

Altansvh (зочин)

Bi odoo 33 nastai ahlagchiin surguulid orh gesiim bolno bezdee yaaj burtgvvleh wee

түвшинбаяр (зочин)

bi 6 sard mogssom MCVТ mogsson 21 nasmai ahlahchaar surah gsinmaa yaj bvrtgvvleh shalgal ogoh be

Батцэнгэл (зочин)

Сайн байна уу энэ жил би төгсөх юм аа танай сургуульд орох зорилготой байна аа ямар асуудал тулгараад байна вэ гэхээр босог оноог чинь мэдэх гэсэн юм үүнийг хэлж тус болооч. Жич: Хилийн чиглэлээр явах гэсэн юм

gerelsaihan (зочин)

Sain bainuu bi ene jil togsoh gej baiga yma batlan hamgaalahiin ih surguulid bvrtgvvleh gesen ym yaj bvrtgvvleh haan heze shalgalt ogoh we

gerelsaihan (зочин)

Sain bainuu bi ene jil togsoh gej baiga yma batlan hamgaalahiin ih surguulid bvrtgvvleh gesen ym yaj bvrtgvvleh haan heze shalgalt ogoh we

jagaa (зочин)

Hi bi 88oni emegtei tanai surguulid suralstah hvseltei bn ymar shalguuruudiig hangah ve

Erhembayr (зочин)

Saihan

Зочин

Hi ene surguuliinbhicheeliin bosgo helj tus bolooch

Зочин

Hi ene surguuliinbhicheeliin bosgo helj tus bolooch

Батсайхан (зочин)

Сайн байна уу? Бакалавр зэрэгтэй хүн офицерийн сургултанд хамрагдаж болхуу? Болдог бол дэлгэрэнгүй хариулт өгөөч. Хэдий хугацаанд суралцадаг, элсэлтээ хэзээ авдаг гэх мэт. Баярллаа.

erdenehchimeg (зочин)

hi batlan hamgaalhiin ih surguuliin ymar2 angi baidag angi tus bvr n ymar2 hicheeleer eysh ogoh eshee medeh awah gesen ym mon bosgo onoonii talaar oilolt awah gesii. huuli sahiulahiin ih surguuliinhiig ch mon medej awah gesii ymar haygaas medej boloh we delegrengvi medeelel awch boloh hayg helj ogch tus bolooch

hvrelsvh (зочин)

ahlagchiin surguulid bvrgvvlen suraltsah gsen ymaa yaj bvrtgeld orh be todorhoi tailbar ogooch

Зочин

Sain bainauu? Nmg Otgontseren gedeg yma axlagchin surguulid orox gesiin haana yaj bvrtgvvlehvv todorhoi medeelel ogooch

пүрэвхүү (зочин)

Сайн байна уу
Би
БХИС орох сонирхолтой байна ямар ямар хичээлээр өгч орох вэ? 98959433 Холбоо барина уу ?

Tsewelmaa nanjid (зочин)

Bi 9~r angia togsood elselt ogch orj boloh bolow uu bi ene surguulid oroh mash ih sonirholtoi bgaa

dashnym (зочин)

Ooriin hvselteer ene angid oroh sonirholtoi

nymsukh (зочин)

ene surguuli d oroh gesen ym aa todorhoi medeelel ogch tusalaach hezeenees elselt ni ehlehvv

Lhagvasuren (зочин)

batlan hamgaalahad 9-p angaa togsood orj boldogiimuu

Erdene zul (зочин)

Saun bain uu BHIS yaaj bvrtgvvleh vv

barsbold (зочин)

batlan hamgaalhiin ahlagchiin angi ni surguuli huwiarlaltand irdiimuu meddeg hvn bwal tuslaach egtei hvn orj booldiim bolu

naranbaatar (зочин)

ene jil 12r angi togsoj bn BHIS d bvrtgvvlher ymar bichig barimt heregte we

naranbaatar (зочин)

ene jil 12r angi togsoj bn BHIS d bvrtgvvlher ymar bichig barimt heregte we

Turmanduul (зочин)

Ymar saytaar orj bvrgvvleh ve

Monhsvld (зочин)

Yj bvtgvvleh we

Davaanyam (зочин)

PK

D.Bodisuren (зочин)

Sain bnu burtguuleh gsimaa yaj burtguuleh we?

E. Enkh-Od (зочин)

Sn bnuu bvrtgvvleh gsimaa yj bvrtgvvldeg ym bol

L.Purevsuren (зочин)

12-r angia togsson suragchid BHIS tavisan shaardlagiig hangasan dohioldold orj bolohson boluu

Төмөрхуяг (зочин)

Batman hamgaalahin ih surguulid oron suraltshih husej bna

Төмөрхуяг (зочин)

Batman hamgaalahin ih surguulid oron suraltshih husej bna

Төмөрхуяг (зочин)

Batlan hamgaalah ih surguulid orohig husej bna

Төмөрхуяг (зочин)

Batlan hamgaalah ih surguulid orhig husej bn

pvrewdawga (зочин)

sain bainuu tanai surguulid yaj bvrtgvvleh we

Temvvjin (зочин)

Sain bnu tanai surguulid yj bvrtgvvleh we

золбаяр (зочин)

2018 оны элсэлт хэзээ вэ яаж бүртгүүлэх вэ

золбаяр (зочин)

үндсэн сайтыг нь юу гэж хайх вэ

otgonchimeg (зочин)

sain bnu bi batlan hamgaalhiin ih surguulin ahlahchiin kursd prph sonirholtoi bga ymaa ene jil 12 tugssun odoo 18 yaaj oroh we eech shalgaltaa bvgdiin ugtsun bga odoo yaaj bvrtgvvlhee sain medehgvi bna

Battsengel.Batjargal (зочин)

Bi Batlan hamgaalhin ahlagchin surguuli oroh gesiin yaaj medeelel awhuu

Monhsaihan (зочин)

Sain

michidmaa (зочин)

erhee batalgaajuulah bvrtgelees hotsortsiimaa yMar neg argaar dahin bvrtgvvleh bolomjtoi yu

Эрдэнэзул (зочин)

сайн байна уу? энгийн оюутан элсэлтэнд бүртгүүлэх гэсэн юмаа болох болов уу?

U.Svnjidmaa (зочин)

Sain bainuu bi neg hvselt hvseh gesen yum .batlan hamgaah surguulid orohiin tuld ymar2 hicheeleer ymar angid oroh geh med delgerengvi tawij ognvv.mon ymar abgiud baidag talaar

Зочин

Энэ жил төгсөх гэж байгаа юмлдаа бхис д яааж бүртгүүлэх үү

garmaa (зочин)

bi 17 nastai ebs suraltsdag bi mongol ulsin tuluu zutegheer beldej bga yamar hicheeleer shalgalt uguh ve

altan hundaga (зочин)

bi 18 nastai EBS-d suraltsdag ur chadwaraar ymar2 zuiliin torloor beltgeh we hariu hurdan uldeehiig shaardj bn muu BHIS n Nusnuud mne

Дээгий (зочин)

Bi EBS-d surdag ymar ymar xicheeleer shalgalt ogox we.ymar angid orj bolox uu?42

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)